fbpx

 

 

REGULAMIN 

 SPRZEDAŻY DZIEŁ SZTUKI

ZA POŚREDNICTWEM STRONY

www.Aukcje-Sztuki.pl

Definicje

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki oraz zasady sprzedaży dzieł sztuki (zwanych dalej Dziełami Sztuki) na aukcjach organizowanych przez Boguta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 01-184 Warszawie ul Działdowska 8a lokal 504, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849613, NIP 5272931519 strona: www. Boguta.art._, (dalej zwaną Organizatorem). Niniejszy Regulamin określa ponadto zasady składania reklamacji oraz odstąpienia od umowy. Postanowienia Regulaminu stosuje się również do tzw. sprzedaży poaukcyjnej w przypadku organizacji takiej sprzedaży przez Organizatora.
 2. Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się następującymi pojęciami należy przez to rozumieć :
 1. Aukcja – zorganizowany przez Boguta Art Sp. z o.o. sposób zawierania umów sprzedaży polegający na składaniu Organizatorowi przez Czas Trwania Aukcji na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie konkurencyjnych ofert zakupu Dzieła Sztuki uczestniczącego w Aukcji przez osoby uczestniczące w licytacji (dalej Licytujący) w efekcie czego dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Nabywcą oferującym najwyższą cenę (Cena sprzedaży) Dzieła Sztuki objętego licytacją lub warunkowej umowy sprzedaży Dzieła Sztuki. 
 2. Aukcja prowadzona za pośrednictwem Internetu – Aukcja prowadzona na portalu internetowym Organizatora, w ramach której Licytujący składa Ofertę za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 
 3. Czas Trwania Aukcji – określony przez Boguta Art Sp. z o.o. okres od momentu rozpoczęcia Aukcji do jej zakończenia przez Aukcjonera, a w przypadku Aukcji prowadzonych za pośrednictwem Internetu okres, przez który Aukcja będzie prowadzona., w ramach którego Licytujący mogą składać oferty zakupu Dzieła Sztuki. Czas Trwania Aukcji może być w szczególności wskazany w Katalogu, Prezentacji Dzieła Sztuki, na stronie internetowej Organizatora lub w innym miejscu, do którego dostęp mają osoby potencjalne zainteresowane wzięciem udziału w Aukcji, w tym Licytujący. 
 4. Aukcjoner – wyznaczona przez Boguta Art Sp. z o.o. osoba do prowadzenia Aukcji. 
 5. Cena minimalna – niepodawana do publicznej wiadomości cena Dzieła Sztuki poniżej której Dzieło Sztuki nie może zostać sprzedane.
 6. Cena sprzedaży – najwyższa cena zaoferowana podczas licytacji za Dzieło Sztuki.
 7. Cena wywoławcza – cena, od której rozpoczną się licytacja Dzieła Sztuki na Aukcji.
 8. Certyfikat autentyczności – wystawiony przez Boguta Art Sp. z o.o. dokument potwierdzający autentyczność zakupionego na Aukcji Dzieła Sztuki.
 9. Organizator – Boguta Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 01-184 Warszawie, ul Działdowska 8A lokal 504, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  Wydziała Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849613.
 10.  Droit-de-suite – opłata z tytułu odsprzedaży oryginalnego Dzieła Sztuki przysługująca twórcy lub uprawnionym spadkobiercom, o której mowa w art. 19 Ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz dyrektywie 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza Dzieła Sztuki. Dzieła Sztuki objęte opłatą „droit-de-suite” są odpowiednio opisane w Katalogu. Stawki opłat z tytułu „droit-de-suite” określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. Dzieło Sztuki każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) – o którym mowa w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności: obrazy, rzeźby, grafiki, plastyka, fotografie, plakaty oraz inne wyroby rękodzieła wystawiane do sprzedaży w ramach Aukcji.
 12. Estymacja – podana w Katalogu szacunkowa wartość Dzieła Sztuki określona przez Organizatora na podstawie cen podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu ich zachowania, epoki, techniki, rzadkości a także cen utworów tego samego twórcy, z tym że nie może być ona traktowana ani jako prognoza ani jako zapewnienie odnośnie faktycznej ceny Dzieła Sztuki. Zakończenie licytacji w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Organizatorem a Nabywcą ostatecznej umowy sprzedaży Dzieła Sztuki. W celu uniknięcia wątpliwości informuje się, że estymacja nie uwzględnia Opłat aukcyjnych jak również opłat z tytułu „droit-de-suite”. 
 13. Formularz zgłoszeniowy – przygotowany przez Boguta Art Sp. z o.o. wzorcowy formularz rejestracyjny, którego wypełnienie przez Licytującego jest warunkiem dopuszczenia Licytującego do Aukcji. 
 14. Katalog – przygotowana przez Boguta Art Sp. z o.o. w formie elektronicznej lub papierowej informacja zawierająca m.in. opis, zdjęcie oraz numer katalogowy Dzieł Sztuki, które zostaną wystawione na sprzedaż w trakcie Aukcji.
 15. Licytujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną uczestniczące osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w Aukcji.
 16. Nabywca – Licytujący, który w trakcie trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera w wyniku czego dochodzi do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Licytującym umowy sprzedaży Dzieła Sztuki lub warunkowej umowy sprzedaży Dzieła Sztuki.
 17. Oferta – składane przez Licytującego w trakcie Aukcji oświadczenia wyrażające wolę zakupu Dzieła Sztuki za cenę wyrażoną w PLN.
 18. Opłata aukcyjna – doliczana przez Boguta Art Sp. z o.o. do wylicytowanej ceny opłata organizacyjna w wysokości 18% Ceny sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. W celu uniknięcia wątpliwości informuje się, że Opłata aukcyjna doliczana jest również w przypadku tzw. sprzedaży poaukcyjnych w przypadku, gdy Dzieło Sztuki nie zostało sprzedane na Aukcji.
 19. Postąpienie – minimalna kwota, o którą Licytujący może zwiększać swoją ofertę zakupu Działa Sztuki w trakcie Aukcji. Minimalne kwoty postąpienia określa Załącznik nr 2 do Regulaminu, z tym że Aukcjoner może w trakcie licytacji zmienić kwoty postąpienia.
 20. Prezentacja Dzieł Sztuki – prezentacja Dzieła Sztuki w formie cyfrowej obejmująca fotografię, szczegółowy opis oraz Cenę minimalną oraz Estymację Dzieła Sztuki zamieszczana przez Boguta Art Sp. z o.o. na stronie internetowej www.aukcje-sztuki.pl.
 21. Zdjęcie Dzieła Sztuki – cyfrowa fotografia Dzieła Sztuki oferowanego do sprzedaży na Aukcji zamieszczona w Katalogu.
 22. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 23. Konsument – osoba fizyczną będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 24 czerwca 1964 r Kodeks cywilny.
 24. Administrator – Boguta Art Sp. z o.o..
 25. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Konsumentem oraz Organizatorem zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, w tym w szczególności Transakcja zawarta w ramach Aukcji prowadzonej za pośrednictwem Internetu.
 26. Transakcja – zawarcie w wyniku Aukcji umowy sprzedaży Dzieła Sztuki pomiędzy Organizatorem a Nabywcą.
 27. Umowa warunkowa – transakcja, w której w trakcie licytacji nie uzyskano Ceny minimalnej za Dzieło Sztuki. W takim przypadku dochodzi pomiędzy Organizatorema Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę (niższą jednak od Ceny minimalnej) do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży (zastrzeżenie warunku).
 1. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest akceptacja postanowień Regulaminu przez osobę zamierzając uczestniczyć w Aukcji.. 
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość aktualizacji oraz wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie Organizatora, w zakładce Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia publikacji zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora.
 3. Wszelkie pytania związane z możliwością dokonania zakupu dzieł sztuki na aukcjach organizowanych przez Organizatora prosimy kierować na adres: info@aukcje-sztuki.pl
 • 2

Postanowienia ogólne dotyczące Aukcji

 1. Przedmiotem Aukcji są Dzieła Sztuki powierzone Organizatorowi do sprzedaży komisowej przez ich właścicieli lub Dzieła Sztuki stanowiące własność Organizatora. 
 2. Dzieła Sztuki wystawiane na Aukcji, zgodnie z oświadczeniami i zapewnieniami właścicieli Dzieła Sztuki lub osób posiadających prawo do rozporządzania nimi, są oryginalne, autentyczne i nie naruszają praw autorskich jakichkolwiek osób trzecich. W stosunku do ich właściciela, spadkobierców poprzedniego właściciela lub poprzedniego właściciela (w przypadku Dzieł Sztuki zakupionych uprzednio przez Organizatora)  nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe lub egzekucyjne, które mogłoby skutkować nieważnością Transakcji a wystawiane na Aukcji Dzieło Sztuki nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy sprzedaży lub umowy zobowiązującej do sprzedaży a także, że  Dzieło Sztuki nie jest przedmiotem zajęcia w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego, zastawu, w tym zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innego obciążenia. 
 3. Informacje na temat stanu Dzieła Sztuki znajdują się w Katalogu a także są zamieszczone w Prezentacji Dzieła Sztuki dostępnej na stronie www.aukcje-sztuki.pl. Organizator zapewnia, że opisy Dzieł Sztuki zawarte w Katalogu oraz Prezentacji Dzieła Sztuki przygotowane zostały w najlepszej wierze w oparciu o posiadane informacje dotyczące Dzieła Sztuki i jego autora z wykorzystanie doświadczenia i wiedzy fachowej przedstawicieli Organizatora a także współpracujących z Organizatorem ekspertów z dziedziny sztuki. Opis Dzieła Sztuki zawarty w Katalogu może być, przed jego wystawieniem na Aukcję, w każdej chwili uzupełniony lub zmienionym przez Aukcjonera lub osobę działającą z upoważnienia Aukcjonera. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że przedstawione w Katalogu Zdjęcia Dzieła Sztuki są jedynie materiałem poglądowym, przedstawiającym ogólny wizerunek danego Dzieła Sztuki oraz jego podstawowe cech. Należy mieć na uwadze, że w rzeczywistości Dzieło Sztuki może nieznacznie różnić się od zamieszczonego na fotografii w zależności od zastosowanej techniki fotograficznej i oświetlenia, w szczególność w zakresie kolorystyki i barwy danego Dzieła Sztuki. Wskazane powyżej rozbieżności nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania przez Licytującego roszczeń w tym zakresie w szczególność roszczenia obniżenia ceny lub odstąpienia od Transakcji.
 4. Aukcja prowadzona jest w języku polskim (Organizator nie zapewnia tłumacza na inne języki) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez Aukcjonera. Aukcjoner kieruje przebiegiem Aukcji, w tym w szczególności przysługuje mu prawo dowolnego łączenia lub rozdzielania Dzieł Sztuki wystawianych na Aukcje, zmniejszania lub zwielokrotniania kwoty Postąpienia oraz do wycofania Dzieła Sztuki z Aukcji bez podania przyczyny. W uzasadnionych przypadkach Aukcjoner ma prawo wycofać złożoną ofertę, odmówić przyjęcia złożonej oferty. Wszelkie spory lub wątpliwości dotyczące przebiegu licytacji Dzieła Sztuki rozstrzyga ostatecznie Aukcjoner a w przypadku, gdy sporu nie da się rozstrzygnąć, Aukcjoner może powtórzyć licytację Dzieła Sztuki. 
 5. Aukcjoner ma prawo zawiesić Aukcję w każdym przypadku, gdy kontynuowanie Aukcji może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestniczących w niej osób a także pozbawić prawa do uczestnictwa w Aukcji osoby, które zakłócają porządek Aukcji lub w stosunku do których zachodzi podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 6. Dzieła Sztuki wystawione na Aukcji licytowane są w kolejności podanej w Katalogu, chyba, że Aukcjoner postanowi inaczej. Licytacja rozpoczyna się w terminie określonym jako początek Czasu Trwania Aukcji od prezentacji Dzieła Sztuki i podania przez Aukcjonera (a w przypadku aukcji prowadzonych za pośrednictwem Internetu – wyświetlenia na portalu aukcyjnym) Ceny wywoławczej. Od tego momentu Licytujący mogą składać swoje Oferty. Licytacja odbywa się w górę według kwot podanych w tabeli postąpień stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu. O wysokości kwoty Postąpienia lub powtórzeniu Licytacji decyduje Aukcjoner. W przypadku aukcji prowadzonych za pośrednictwem Internetu na portalu Aukcyjnym wyświetlana jest aktualna najwyższa Oferta złożona przez Licytanta w toku Aukcji. Zakończenie licytacji następuje w terminie określonym jako końcowy termin Czasu Trwania Aukcji, to jest w momencie ostatecznego przyjęcia przez Aukcjonera Oferty, a w przypadku Aukcji prowadzonych przez Internet w momencie upływu Czasu Trwania Aukcji. Zwycięzcą Aukcji zostaje Licytujący, który w Czasie Trwania Aukcji złożył Ofertę zawierającą najwyższą cenę za licytowane Dzieło Sztuki (Cenę sprzedaży). Przyjęcie przez Aukcjonera w/w oferty jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Organizatorem a Nabywcą umowy sprzedaży Dzieła Sztuki lub Umowy warunkowej.
 7. W przypadku Umowy warunkowej transakcja dochodzi do skutku pod warunkiem zaakceptowania przez właściciela Dzieła Sztuki najwyższej, zaakceptowanej przez Aukcjonera Oferty. W razie wystąpienia powyższej sytuacji Organizator zobowiązuje się podjąć z właścicielem Dzieła Sztuki negocjacje w celu ustalenia nowych warunków transakcji, z tym że w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zakupu przez Licytującego Dzieła Sztuki za wyrażoną w Ofercie kwotę poniżej Ceny minimalnej. Jeżeli w toku negocjacji z właścicielem Dzieła Sztuki Licytujący zgodzi się podnieść oferowaną cenę do poziomu Ceny minimalnej lub właściciel licytowanego Dzieła Sztuki zaakceptuje złożoną Ofertę, umowa sprzedaży Dzieła Sztuki dochodzi do skutku. Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji nie zostaną uzgodnione warunki transakcji poczytuje się, że nie doszło do zawarcia Transakcji. Równolegle, w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu Aukcji, Organizator zastrzega sobie prawo do przyjmowania ofert zakupu Dzieła Sztuki wylicytowanego warunkowo od innych oferentów za cenę równą Cenie minimalnej. W przypadku gdy w powyższym terminie Organizator otrzyma od innego licytującego ofertę zakupu Dzieła Sztuki za cenę odpowiadającą co najmniej Cenie minimalnej niezwłocznie informuje o tym Licytującego, który warunkowo wylicytował Dzieło Sztuki. Wówczas Licytujący ma możliwość, przed upływem 7 dni roboczych od zakończeniu Aukcji, podwyższyć swoją Ofertę do poziomu Ceny minimalnej i w takim przypadku przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia Dzieła Sztuki. Brak podwyższenia Oferty oznacza, że transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku a Dzieło Sztuki może być sprzedane innemu oferentowi.
 • 3 Zasady rejestracji na Aukcji

1.Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego, bez zastrzeżeń, warunków i zasad Aukcji określonych w niniejszym Regulaminie oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 1. Rejestracja Licytującego dokonywana jest na Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Organizatora w zakładce (Rejestracja). Rejestracja on-line odbywa się poprzez zalogowanie się na stronie https://aukcje-sztuki.pl/aukcje-obrazow-online/ i wypełnienie odpowiedniego formularza swoimi danymi. Formularz zgłoszeniowy można również pobrać w dacie Aukcji określonej w Katalogu bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub w innym miejscu wskazanym w Katalogu, w którym przeprowadzana jest Aukcja przy stanowisku rejestracyjnym.
 2. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać e-mailem na adres: info@aukcje-sztuki.pl doręczyć osobiście w siedzibie Organizatora lub w miejscu przeprowadzania licytacji na co na najmniej 2 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia Aukcji. Zgłoszenia rejestracyjne składane po tym terminie nie będą przyjmowane, chyba że Aukcjoner postanowi przyjąć zgłoszenie i dopuścić taką osobę do wzięcia udziału w Aukcji.
 3. Wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w licytacji muszą zarejestrować się przed Aukcją oraz przekazać wszystkie wymagane w Formularzu zgłoszeniowym informacje a także, jeżeli bezpośrednio uczestniczą w Aukcji, okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby zamierzającej wziąć udział w Aukcji (dowód osobisty lub paszport). W Aukcji mogą uczestniczyć wyłączenie osoby pełnoletnie. W przypadku powzięcia przez Organizator uzasadnionych wątpliwości co to tożsamości osoby zamierzającej wziąć udział w Aukcji lub jej wypłacalności Organizator może uzależnić dopuszczenie do udziału w Aukcji od przedstawienia przez osobę ubiegającą się o udział w Aukcji dodatkowych dokumentów lub zaświadczeń. Organizator ma prawo według własnego uznania i bez koniczności podawania przyczyn odmówić dopuszczenia niektórych Licytujących od udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji Transakcji w przypadku, gdy podane przez Licytującego w Formularzu rejestracyjnym dane są nieprawidłowe, nieaktualne lub niewystarczające do realizacji zakupionego na Aukcji Dzieła Sztuki 
 5. Licytujący zobowiązany jest na bieżąco aktualizować swoje dane osobowe, w tym dane adresowe i teleadresowe, podane w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku niedochowania tego wymogu wszelką korespondencję wysłana na adres podany w Formularzu rejestracyjnym Licytującego uznaje się za skutecznie doręczoną.
 • 4

Udział w Aukcji

 1. Licytujący, który wyraża wolę uczestniczenia w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zobowiązany jest przesłać Formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres: info@aukcje-sztuki.pl lub złożyć go osobiście w siedzibie Organizatora najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem Aukcji. Przedstawiciel Organizatora przed rozpoczęciem Aukcji kontaktuje z Licytującym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Licytującego w Aukcji za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jeżeli podany przez niego numer telefonu jest nieaktualny, w przypadku problemów technicznych z uzyskaniem połączenia lub gdy podany numer pochodzi spoza krajów Unii Europejskiej. Jednoczenie Organizator zastrzega, że dla celów dowodowych może rejestrować i archiwizować treść rozmowy telefonicznej z Licytującym o czym Licytujący jest każdorazowo informowany przed rozpoczęciem rozmowy. Zgłoszenie udziału w Aukcji dokonywane telefonicznie przyjmowane jest wyłączenie w przypadku, gdy Licytujący zadeklaruje, co najmniej cenę wywoławczą za licytowane Dzieło Sztuki.
 2. Licytujący może wziąć udział w Aukcji osobiście. W takim przypadku Licytujący powinien zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora lub innego wskazanego w Katalogu miejsca, w którym prowadzona jest Aukcja oraz pobrać w stanowisku rejestracyjnym tabliczkę zgłoszeniową po wypełnieniu/przekazaniu Formularza zgłoszeniowego. Przedstawiciel Organizatora przyjmujący zgłoszenie rejestracyjne uprawniony jest do żądania od Licytującego okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Licytującego. Organizator może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze swoich zobowiązań w stosunku do Organizatora. Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji Licytujący zobowiązany jest zwrócić tabliczkę zgłoszeniową w stanowisku rejestracyjnym a w przypadku gdy Oferta Licytującego okazała się najwyższą Ofertą złożoną w trakcie licytacji i została przyjęta przez Aukcjonera odebrać za pokwitowaniem potwierdzenie dokonanej Transakcji.
 3. Licytujący może uczestniczyć w Aukcji internetowo za pośrednictwem portalu aukcyjnego: aukcje-sztuki.pl. Jeżeli Aukcja prowadzona jest wyłącznie przez Internet postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania, a Licytujący może wziąć udział w Aukcji poprzez zalogowanie się na portalu internetowym, na którym Organizator prowadzi daną Aukcję. 
 4. Na podstawie stosownego upoważnienia Organizator może reprezentować Licytującego w trakcie Aukcji. W tym celu Licytujący powinien złożyć swoje zlecenie oznaczone jako „chce kupić” telefonicznie lub elektronicznie przesyłając wypełniony Formularz zgłoszeniowy na adres info@aukcje-sztuki.pl lub złożyć zlecenie bezpośrednio w siedzibieOrganizatora wypełniając Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny być dokonane najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Aukcji po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie zlecenia. W celu uniknięcia wątpliwości informuje się, że w licytacji biorą udział wyłączenie zlecenia potwierdzone przez Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z Licytującym lub innymi problemami natury technicznej. W przypadku zlecenia licytacji z „limitem ceny” Organizator dołoży starań, aby Licytujący mógł zakupić Dzieło Sztuki objęte zleceniem za możliwie najniższą cenę w ramach podanego limitu. Organizator nie gwarantuje, że zlecenie z limitem ceny umożliwi Licytującemu zakup Dzieła Sztuki w przypadku wylicytowania ceny równej limitowi ceny podanemu w zleceniu. W przypadku większej liczby zgłoszeń z takim samym limitem ceny rozstrzygająca jest kolejność złożenia zlecenia.
 5. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wymagać od osoby zamierzającej wziąć udział w Aukcji udokumentowania posiadania środków finansowych na udział w Aukcji lub złożenia zabezpieczenia w postaci wadium.
 • 5

Płatności 

 1. Licytujący, który w wyniku przyjęcia przez Aukcjonera jego Oferty zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży Dzieła Sztuki zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną oraz w razie wystąpienia takiej sytuacji Opłaty „droit de suite” w terminie 7 dni od dnia Aukcji. W przypadku, gdy w wyniku licytacji dochodzi do zawarcia Umowy warunkowej termin na dokonanie płatności liczony jest od chwili poinformowania Nabywcy przez Organizator o zaakceptowaniu jego Oferty przez właściciela Dzieła Sztuki. Odbiór przez Nabywcę zakupionego Dzieła Sztuki możliwy jest po dokonaniu płatności całej należności   za zakupione Dzieło Sztuki. W przypadku opóźnienia w zapłacie Organizator uprawniony jest do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w płatności.
 2. Na zakupione Dzieło Sztuki Organizator wystawia Nabywcy Certyfikat autentyczności. Jednocześnie Organizator wystawia Nabywcy na kwotę Opłaty aukcyjnej dokument księgowych w postaci paragonu fiskalnego (na marże) lub na wyraźnie życzenie Nabywcy fakturę VAT (Opłata aukcyjna – marża) w terminie 7 dni od dnia zapłaty.
 3. Ceny Dzieł Sztuki uczestniczących w Aukcji są wyrażone w walucie polskiej tj. w złotych polskich (PLN).
 4. Płatności za nabyte na Aukcji Dzieła Sztuki mogą być dokonywane gotówka do kasy w siedzibie Organizatora o do kwoty 3000 złotych, kartą płatniczą do kwoty 20 000 lub przelewem na rachunek Organizatora nr 74 1090 1694 0000 0001 4665 5458. W przelewie należy wpisać datę Aukcji, nazwisko autora Dzieła Sztuki oraz jego numer katalogowy zawarty w Katalogu. Za datę płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Organizatora. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie opłaty bankowe związane z dokonaniem przelewu ponosi Nabywca.
 5. Płatności przyjmowane są w walucie polskiej – polski złoty. Na życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności w walutach obcych: Euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich, z tym że w takim przypadku Organizator dolicza  opłatę manipulacyjną w wysokości 1% liczoną od kwoty wpłaty dokonanej w walucie obcej. Przeliczenie waluty obcej na polski złoty następuje po kursie kupna ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski w dacie zaksięgowania przelewu na rachunku Organizatora.
 6. Własność Dzieła Sztuki przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłaty całej wylicytowanej ceny za Dzieło Sztuki powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie Opłatę z tytułu „droit de suite”, a w przypadku płatności w walucie obcej także opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 5.
 • 6

Odbiór zakupionych Dzieł Sztuki 

 1. Odbiór wylicytowanego Dzieła Sztuki możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu całej należności za zakupione Dzieło Sztuki. W celu uniknięcia wątpliwości na całą należność za zakupione Dzieło Sztuki składają się: wylicytowana cena, Opłata aukcyjna, Opłata „droit de suite” w razie jej wystąpienia, opłata manipulacyjna, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, a także innych nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Nabywcy wobec Organizatora. 
 2. Wydanie i odbiór zakupionego Dzieła Sztuki następuje w siedzibie Organizatora /zewnętrznym magazynie Organizatora po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość Nabywcy. Dzieło Sztuki może być odebrane wyłączenie przez Nabywcę lub osobę posiadającą upoważnienie Nabywcy z podpisem notarialnie poświadczonym. Z chwilą wydania Dzieła Sztuki na Nabywcę przechodzą wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności ryzyko utraty lub zniszczenia Dzieła Sztuki.
 3. Na specjalne życzenie Nabywcy zakupione Dzieło Sztuki może być wysłane na koszt i ryzyko Nabywcy przesyłką kurierską na adres wskazany przez Nabywcę. W takim przypadku za dzień wydania Dzieła Sztuki uznaje się dzień powierzenia przesyłki kurierowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki, jej uszkodzenie lub zagubienie. Koszt przesyłki kurierskiej zgodnie z taryfikatorem danej firmy kurierskiej a także koszt ubezpieczenia Dzieła Sztuki pokrywa Nabywca.
 4. Odbiór zakupionego Dzieła Sztuki powinien nastąpić w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 1 Regulaminu. Po upływie tego terminu Organizator nalicza Nabywcy opłatę za przechowanie w wysokości 100 złotych za każdy dzień przechowania. Jednocześnie po upływie w/w terminu ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą Dzieła Sztuki przechodzi na Nabywcę. W przypadku nieodebrania Dzieła Sztuki w powyższym terminie Organizator wysyła Nabywcy na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu zgłoszeniowym wezwanie do odbioru udzielając Nabywcy dodatkowego 7 dniowego terminu na odbiór Dzieła Sztuki a po bezskutecznym upływie w/w terminu może w okresie kolejnych 60 dni od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator uprawniony jest do naliczenia Nabywcy kary umownej w wysokości Opłaty aukcyjnej.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości informuje się, że Organizator nie zapewnia ani nie pośredniczy w uzyskiwaniu jakichkolwiek pozwoleń na wywóz zakupionych Dzieł Sztuki za granicę, jeśli taki wymóg wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie tego typu pozwolenia lub zezwolenia Nabywca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz.1568 ze zm.) wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz, w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40.000 złotych. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a brak uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od umowy sprzedaży, żądaniu obniżenia ceny ani opóźnienia w zapłacie całej ceny za Dzieło Sztuki powiększonej o Opłatę aukcyjna i ewentualnie Opłatę „droit de sutie”.
 • 7

Reklamacje przez Nabywcę będącego Konsumentem

 1. Dla celów niniejszego Regulaminu za Konsumenta uważa się Nabywcę będącego osobą fizyczną dokonującą z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W przypadku Aukcji prowadzonej za pośrednictwem Internetu Konsument może odstąpić od Umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia Transakcji. W tym celu Konsument powinien poinformować Organizator o swojej decyzji składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie Organizatora albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Organizatora .
 3. Odstępując od Transakcji Konsument dokonuje zwrotu zakupionego Dzieła Sztuki. Zwrotu zakupionego Dzieła Sztuki należy dokonać na adres Organizatora. Zwrot Dzieła Sztuki następuje w stanie nienaruszonym. Konsument dokonujący zwrotu Dzieła Sztuki musi je odpowiednio zapakować, zabezpieczyć od uszkodzeń i dostarczyć osobiście do Organizatora lub przesłać ubezpieczoną przesyłką zarejestrowaną na adres Organizatora Koszty bezpośrednio związane ze zwrotem zakupionego Dzieła Sztuki w związku z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania, ponosi Konsument. Organizator ponosi koszt przesyłki zwracanego Dzieła Sztuki tylko do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Organizator. Do przesyłki zawierającej zwracane Dzieło Sztuki należy dołączyć fakturę, jeśli była wystawiona i przesłana Konsumentowi. Organizator nie będzie dokonywać odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny za zwracane Dzieło Sztuki. 
 4. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu zakupionego Dzieła Sztuki zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizator zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego cenę za zakupione Dzieło Sztuki w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wraz ze zwracanym, nieuszkodzonym Dziełem Sztuki do Organizatora. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny następuje przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

5.Konsument uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji zakupionego Dzieła Sztuki, w szczególności w razie ujawnienia uszkodzenia lub innej wady Dzieła Sztuki albo niezgodności Dzieła Sztuki z umową sprzedaży Dzieła Sztuki.  

 1. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres Organizatora podany na stronie internetowej Organizatora. 
 2. Reklamacja, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje, jeśli zakupione Dzieło Sztuki odpowiada opisowi zawartemu w Prezentacji Dzieła Sztuki zamieszczonej na stronie internetowej Organizatora bądź w Katalogu lub ma cechy widoczne na przedstawionym na stronie internetowej Organizatora Zdjęciu Dzieła Sztuki.
 3. Nie stanowią podstawy do zgłoszenia Reklamacji nieznaczne różnice w kolorystyce lub odcieniach pomiędzy Zdjęciem Dzieła Sztuki zawartym w Prezentacji Dzieła Sztuki bądź w Katalogu a oryginałem zakupionego Dzieła Sztuki, które wynikają z przyczyn technicznych, w szczególności warunków, w jakich zdjęcia były wykonywane.
 4. Organizator rozpatruje reklamację zgłoszoną przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Konsumenta.
 • 8

Reklamacja zgłaszane przez Nabywców niebędącego Konsumentem

 

1.W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia lub wady zakupionego Dzieła Sztuki Nabywca zobowiązany jest powiadomić o tym Organizator w terminie 7 dni od dnia odebrania zakupionego Dzieła Sztuki przez Nabywcę. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres Organizatora wskazany na stronie internetowej Organizatora podając w opisie rodzaj uszkodzenia wraz ze zdjęciem Dzieła Sztuki. Postanowienia § 7 ust. 7  Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 1. Reklamacje zgłaszane po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator rozpatruje reklamację zgłoszoną przez Nabywcę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Nabywcy.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w efekcie czego Nabywca będzie uprawniony do zwrotu Dzieła Sztuki, Nabywca zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Dzieła Sztuki. Postanowienia § 7 ust. 3 i 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 4. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne lub prawne zakupionego na Aukcji Dzieła Sztuki. Wyłącza się odpowiedzialność Galerii z tytułu rękojmi za wady. 
 • 9

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest : Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzibą w 01-184 Warszawie ul Działdowska 8a lokal 504, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  pod numerem KRS 0000705545, NIP 5272828419 strona: www. Skarbnicasztuki.com. W wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należ kontaktować się : pisemnie na adres : Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzibą w 01-184  Warszawie przy ulicy Działdowskiej 8A lokal 504  , za pomocą poczty elektronicznej na adres  : skarbnica@skarbnicasztuki.com.

 1. Dokonując rejestracji na stronie Aukcje-Sztuki.pl, zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu Licytujący jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zamiarem dokonania Transakcji. Jednocześnie Licytujący może wyrazić zgodę na przesyłanie mu za pośrednictwem poczty elektronicznej materiałów promocyjnych, marketingowych związanych z przedmiotem działalności Organizatora, a także newsletterów.
 2. Dane osobowe Licytującego  są przetwarzane w związku z uczestnictwem Licytującego w Aukcjach organizowanych przez Organizator związanych ze sprzedaż Dzieł Sztuki, w szczególności utrzymywania kontaktu z Licytującym dokonującym rejestracji na stronie Organizatora , przyjmowania zleceń Licytującego , odpowiadania na ewentualne pytania Licytującego dotyczące danego Dzieła Sztuki, potwierdzania przyjęcia lub odmowy przyjęcia zamówienia, pobierania od Licytującego/Nabywcę należności za zakupione Dzieło Sztuki,  przesyłania newsletterów oraz informacji marketingowych, dokonywania zwrotu wpłaconej przez Nabywcę należności w razie skutecznego odstąpienia od Transakcji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Licytującego jest zgoda wyrażona przez Licytującego ( Art. 6 ust.1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie Licytującego ( Art. 6 ust.1 lit. b RODO) lub też są to cele związane z prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub osób trzecich ( Art. 6 ust.1 lit. f RODO) w tym w szczególności prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych dotyczących Organizatora a także ochrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ochrony prawa Administratora.
 4. Odbiorcami danych osobowych Licytującego mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w związku z realizacją celów określonych w § 3 ust.5, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT (w tym zapewniające hosting Organizatora ), firmy kurierskie w związku z kierowanymi do Licytującego przesyłkami, banki oraz inni operatorzy płatności (PayPal i PayU) w zakresie rozliczeń za zakupione przez Licytującego  Dzieła Sztuki, usługodawcy świadczący na rzecz Administratora usługi reklamowe lub marketingowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-rachunkowe (biura rachunkowe), kancelarie prawne, firmy audytorskie. 
 5. Dane osobowe Licytującego będą przetwarzane przez Administratora do czasu aż Licytujący zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie jego zgody lub gdy Organizator  ustali, że dane Licytującego  się zdezaktualizowały, w pozostałym zakresie dane osobowe Licytującego  będą przetwarzane przez Organizator  do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upływa okres przedawnienia dla potencjalnych roszczeń, jakie mogą być podniesione wobec Administratora w związku z Transakcją.
 6. Licytujący ma prawo :
 7. a) żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, 
 8. b) wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczyła ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 9. c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,
 10. d) zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzania danych związane jest marketingiem bezpośrednim,
 11. f) zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (przetwarzanie danych jest niezbędne w celu ochrony przed roszczeniami lub dochodzeniem takich roszczeń) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Licytującego .
 12. g) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli w ocenie Licytującego przetwarzanie jest niezgodne z przepisami prawa.
 13. Dane osobowe Licytującego w związku z realizacją Transakcji, mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, jednak z tym zastrzeżeniem, że wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie i gwarantują prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w szczególności chodzi w tym przypadku o korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Facebook oraz Google, w takim zakresie w jakim, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych w ust.6.
 14. Podanie przez Licytującego  danych osobowych nie jest ustawowym obowiązkiem Licytującego , z tym że niepodanie przez Licytującego danych osobowych lub podanie ich w niepełnym zakresie może skutkować brakiem możliwości uczestniczenie w Aukcji , w szczególność brak możliwości dokonania zakupu Dzieła Sztuki na aukcjach organizowanych przez Organizator.

11.Dane Licytującego  mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji przez Organizator  usług marketingowych i reklamowych oraz promocyjnych w tym udzielania rabatów. W ramach profilowania analizowane mogą być w szczególności wcześniejsze zakupy dokonywane przez Organizator pod kątem jego preferencji odnośnie oferowanych dzieł sztuki, na podstawie, których Organizator  podejmowała będzie działania zmierzające do dopasowania przyszłych ofert dla Licytującego z uwzględnieniem jego preferencji.  

 1. Dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz Cookies można znaleźć pod adresem : https://aukcje-sztuki.pl/privacy-policy/
 • 10

Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Organizatorem a Licytującym/Nabywcą i zastępuje wszelkie poprzednie umowy czy porozumienia (ustne lub pisemne) dotyczące zagadnień uregulowanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostało uznane przez sąd lub inny upoważniony podmiot za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące . 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszy Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego a w stosunku do Konsumentów także przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 3. Organizator Art Sp. z o.o., stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów, zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych Nabywców m.in. gdy Dzieło Sztuki będące przedmiotem licytacji podlega wpisowi do księgi ewidencyjnej zabytków a także, w przypadku gdy Transakcja przekracza równowartość w złotych kwoty 15.000 Euro. 
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku lub na podstawie niniejszego Regulaminu a także Transakcji zawieranych na Aukcjach będą rozpatrywane przez sądy powszechne zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że jeśli stroną takiego sporu jest osoba niebędąca Konsumentem sądem właściwy do rozpoznania sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.